ซีพีเอฟ ใส่ใจผู้บริโภค พัฒนาสูตรอาหารลดหวาน-เค็ม ส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดและสุขภาพที่ดี

โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบ 360 องศาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างกับสิ่งแวดล้อม และการเกิดโรคอุบัติใหม่ ล้วนมีผลทางตรงกับชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้ผู้คนต้องหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัว เริ่มจากอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน สด สะอาด และปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งในวันนี้และวันต่อๆ ไป

เมนูอาหาร

ผู้บริโภคจึงหันมาสนใจรายละเอียดของอาหารแต่ละชนิดที่บริโภคประจำวัน เริ่มจากแหล่งที่มา กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การขนส่งจนถึงปลายทาง และผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ตลอดจนพลังงานและความต้องการสารอาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และอาหารต้องไม่มีผลต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases : NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคความดัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดและความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยและประชากรโลก เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและควบคุมวัตถุดิบที่เคร่งครัดตามมาตรฐานสากล และส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตของโรงงาน ที่มีการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้าภายใต้มาตรฐาน GWP (Global Warming Potential) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อส่งถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค โดยเฉพาะการลดความหวาน มัน เค็ม ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มต่างๆ ครอบคลุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย หรือใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และได้รับการรับรองให้แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เช่น IMU สูตรปกติ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกในกลุ่ม CP Delight อาหารพร้อมทาน CP Balance และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปต่างๆ ตลอดจนมีการปรับสูตรอาหารโดยลดโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ลง มีเป้าหมายให้ต่ำกว่า 650 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น หรือมีปัญหาในการย่อยอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต